Palydovas online dating

Rated 3.83/5 based on 600 customer reviews

Gyvūnus gali vežti ne tik vežėjai, bet ir kitų kategorijų operatoriai, pavyzdžiui, ūkininkai, prekiautojai, surinkimo centrai ir skerdyklos.

Todėl kai kurios pareigos, susijusios su gyvūnų gerove, turėtų tekti taip pat ir kiekvienam operatoriui, vežančiam gyvūnus.

Veždami naminius arklinių šeimos gyvūnus, išskyrus registruotus naminius arklinių šeimos gyvūnus, ir naminius galvijus, avis, ožkas ir kiaules tolimais nuotoliais tarp valstybių narių bei trečiosiose šalyse, vežėjai ir organizatoriai privalo laikytis II priede nurodytų kelionės žurnalo nuostatų. Gyvūnus vežti gali tik tas asmuo, kuris turi kompetentingos institucijos išduotą leidimą pagal 10 straipsnio 1 dalies nuostatas arba – ilgų kelionių atveju – pagal 11 straipsnio 1 dalies nuostatas.

Vežant gyvūnus leidimo kopija pateikiama kompetentingai institucijai. Vežėjai praneša kompetentingai institucijai apie bet kokius pokyčius, susijusius su 10 straipsnio 1 dalyje arba – ilgų kelionių atveju – 11 straipsnio 1 dalyje minima informacija ir dokumentais, bet ne vėliau kaip po 15 dienų nuo pokyčių atsiradimo. Vežėjai veža gyvūnus, laikydamiesi I priede nustatytų techninių taisyklių. Vežėjai patiki gyvūnų priežiūrą tiems darbuotojams, kurie buvo apmokyti pagal atitinkamas I ir II priedų nuostatas. Vairuoti kelių transporto priemonę, vežančią naminius arklinių šeimos gyvūnus arba naminius galvijus, avis, ožkas ir kiaules arba naminius paukščius, arba būti joje palydovu, gali tik tas asmuo, kuris turi 17 straipsnio 2 dalyje minimą kompetencijos pažymėjimą.

Gyvūnų iškrovimas ir paskesnis perkrovimas taip pat galėtų būti jų streso priežastis, o dėl sąlyčio su jais kontrolės postuose, anksčiau nurodyti kaip sustojimo punktai, tam tikromis sąlygomis galėtų išplisti infekcinės ligos. Todėl mokymas turėtų būti privalomas kiekvienam vežamus gyvūnus prižiūrinčiam asmeniui, o mokyti turėtų tik kompetentingųjų institucijų patvirtintos organizacijos.Surinkimo centrai vaidina svarbų vaidmenį vežant kai kurias gyvulių rūšis.Todėl surinkimo centrai turėtų užtikrinti, kad jų darbuotojai ir lankytojai bus susipažinę ir laikysis Bendrijos teisės aktų, reglamentuojančių vežamų gyvūnų apsaugą.Ilgos kelionės gali labiau pakenkti gyvūnų gerovei nei trumpos. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų () numatoma instaliuoti ir naudoti tachografus, kad būtų galima veiksmingai patikrinti, kaip laikomasi su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų.Vadinasi, turėtų būti numatytos konkrečios procedūros geresniam standartų įgyvendinimui užtikrinti, ypač didinant tokių vežimo operacijų atsekamumą. Tokie užrašyti duomenys turi būti pasiekiami ir tikrinami, siekiant užtikrinti kelionės laiko apribojimų laikymąsi pagal gyvūnų gerovę reglamentuojančius teisės aktus.

Leave a Reply